Osobní údaje

Úvod INFOOsobní údaje

 

 

Fyzická osoba Martin Nigrín, Erbenova 1856, 508 01 Hořice, IČO: 74170091 (dále jen "správce") provozující internetový obchod na webové stránce umístěné na internetové adrese www.TTman.cz bude zpracovávat a nakládat s Vašimi dobrovolně poskytnutými osobními údaji v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními právními předpisy platnými na území České republiky.

 

 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?


Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s využíváním služeb správce. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, doručovací / fakturační adresa, elektronická adresa, telefonní číslo. V případě podnikající fyzické osoby název firmy / společnosti, IČO, příp. DIČ.

 

 

Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány?


Vaše osobní údaje poskytujete správci zcela dobrovolně a to v souvislosti s vytvořením objednávky, registrací do Vašeho uživatelského účtu, přihlášením se k odběru obchodních sdělení (dále jen "newsletterů"). Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem:

 

1. plnění povinností vyplývající z uzavření kupní smlouvy,

2. přímého marketingu - tj. newsletterů, k jejichž odběru jste se přihlásili zaškrtnutím příslušného políčka. Zmíněné newslettery zahrnují informace o slevách, akcích, soutěžích, novinkách, a to prostřednictvím elektronických prostředků (e-mailů) dle zákona č. 480/2004 Sb. Četnost těchto newsletterů je přibližně 10 e-mailů / rok.

 

 

Po jak dlouhou dobu jsou osobní údaje zpracovávány?


Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat od chvíle, kdy jste k jejich zpracování udělili souhlas a to po dobu 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany písemně odvolán zasláním zprávy na elektronickou adresu správce objednavky@ttman.cz.

 

 

Jaké osoby mají přístup k osobním údajům?


Vaše osobní údaje správce využívá výhradně pro plnění výše uvedených účelů. K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a je-li to nezbytné i třetí strany (dále jen "zpracovatelé"), a to v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Jedná se o zpracovatele, kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům či k jejich zneužití a jejichž zpracování splňuje všechny zákonné požadavky, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Zpracovatelé, kteří mohou mít přístup k Vašim osobním údajů dle povahy služby, kterou využíváte:

 

- Atomer (platforma pro provozování internetového obchodu www.TTman.cz, a prostřednictvím které správce elektronicky zasílá newslettery),

- přepravní společnost DPD (poskytovatel přepravní služby, který Vám doručuje Vaše objednané produkty),

- účetní (v rámci uzavření kupní smlouvy jsou Vaše osobní údaje dále zpracovávány dle zvláštních právních předpisů v oblasti účetnictví a archivnictví).

 

 

Povinnost poskytnout osobní údaje


Poskytnutí osobních údajů správci je zcela na Vašem svobodném a dobrovolném rozhodnutí. Není Vaší povinností osobní údaje poskytovat. Nicméně pokud správci neposkytnete souhlas se zpracováním osobních údajů, nebude Vám moci zasílat newslettery, ke kterým máte možnost se při registraci Vašeho uživatelského účtu či před dokončením objednávky přihlásit. Přihlášení k těmto sdělením je tak zcela na Vašem uvážení.

 

 

Právní základ zpracování osobních údajů


Právním základem zpracování je Váš dobrovolný souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů. Ochrana osobních údajů podléhá zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 nazývající se General Data Protection Regulation (dále jen "GDPR").

 


Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů


Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to písemnou formou prostřednictvím elektronické adresy správce objednavky@ttman.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

 

 

Práva související s ochranou osobních údajů

 

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, opravit či doplnit, požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování, právo požadovat přenesení údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo na výmaz (právo být "zapoment") a další práva stanovená v GDPR.

 

 

Právo vznést námitku

 

Pokud se Vám nelíbí dostávat newslettery, máte možnsot vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Námitku je nutné zaslat písemnou formou na elektronickou adresu správce objednavky@ttman.cz. V případě, že takovouto námitku vznesete, nebude Vám správce zasílat žádné další newslettery.

 

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Máte právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 

Kontakt

 

V případě jakýchkoli dotazů týkající se ochrany osobních údajů, prosím, kontaktujte správce na elektronické adrese objednavky@ttman.cz. V této souvislosti po Vás správce bude vyžadovat, abyste vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, aby mohl ověřit Vaši identitu. Jedná se o preventivní bezpečnostní opatření, aby bylo zamezeno přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Copyright 2014 - 2024 © TTman.cz