Úvod INFO Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi fyzickou osobou Martin Nigrín, Erbenova 1856, 508 01 Hořice, IČO: 74170091 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") a kupujícím (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen "internetový obchod"). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.TTman.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

 

1.2 Kupujícím se rozumí spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


1.3 VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, ceny jednotlivého zboží (ceny zboží jsou uvedeny vč. DPH). Dále obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 

2.2 Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

2.3 Objednávkový formulář obsahuje seznam zboží z nabídky internetového obchodu, požadované množství, požadovanou velikost, způsob dopravy a způsob platby.

 

2.4 Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech objednávkovým formulářem požadovaných údajů.

 

2.5 Před závazným odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vepsal. Odesláním objednávky jsou údaje uvedené v objednávce považovány prodejcem za správné.

 

2.6 Všechny přijaté objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a za závazné.


2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 

2.8 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, internetové připojení) si hradí kupující sám.

 

2.9 Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 


3. Platební podmínky a způsoby platby

 

3.1 Možnosti platby:

 

 • dobírka - uhrazení kupní ceny při převzetí zásilky
 • bankovní převod - zboží je zasíláno po přijetí platby na bankovní účet prodávajícího
 • v hotovosti/kartou - v případě osobního vyzvednutí na prodejně TTman.cz v Hradci Králové

 

3.2 Změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání zboží.

 

3.3 Kupující hradí kupní cenu v Kč. V případě zaslání zboží do zahraničí hradí kupující cenu v Eurech přepočtem dle aktuálního kurzu ČNB.

3.4 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

3.5 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu), která bude kupujícímu zaslána v listinné podobě spolu se zbožím.

 

3.6 V případě platby v hotovosti/kartou při osobním převzetí - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

3.7 Uhrazením kupní ceny a převzetím zásilky nabývá kupující vlastnického práva a přechází na něj od okamžiku převzetí zboží nebezpečí škody na zboží.

 

 

4. Přeprava, dodání zboží a převzetí zboží

 

4.1 Způsob dodání zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

 

4.2 Zboží je odesíláno na území České republiky (dále jen "ČR"), Slovenska (dále jen "SK"), Německa (dále jen "D"), Rakouska (dále jen "A") a Polska (dále jen "PL") na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 

4.3 Cena přepravy prostřednictvím přepravní společnosti DPD činí:

 • pro ČR 120,- Kč
 • pro SK 170,- Kč

 4.4 Náklady na doručení zboží činí:

 • dobírka - pro ČR 20,- Kč (prostřednictvím přepravní společnosti DPD)
 • dobírka - pro SK 30,- Kč (prostřednictvím přepravní společnosti DPD)
 • bankovní převod - pro ČR ZDARMA (prostřednictvím přepravní společnosti DPD)
 • bankovní převod - pro SK, D, A, PL ZDARMA (prostřednictvím přepravní společnosti DPD)

4.5 Náklady na doručení dárkového poukazu činí:

 • dobírka - pro ČR, SK 50,- Kč (prostřednictvím přepravní společnosti DPD)
 • bankovní převod - pro ČR, SK 50,- Kč (prostřednictvím přepravní společnosti DPD)

4.6 Náklady na doručení stojanu na motovýstroj činí:

 • v rámci ČR 350,- Kč (prostřednictvím České pošty)
 • v rámci SK 370,- Kč (prostřednictvím České pošty)

4.7 Pokud je objednávka v hodnotě 5.000,- Kč a více, je přeprava ZDARMA. Netýká se stojanů na motovýstroj.

 

4.8 Osobní vyzvednutí na prodejně TTman.cz v Hradci Králové je ZDARMA.

 

4.9 Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě poškození zásilky je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci. Kupující svým podpisem na dodací list přepravce stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží nebyl porušen.

 

4.10 V případě sjednání způsobu dopravy na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko spojené s takovým způsobem dopravy, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy či případného prodloužení termínu dodání zboží.

 

4.11 V případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutné objednané zboží doručovat opakovaně, než bylo uvedeno a sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

 

4.12 Pokud nebude kupní cena za zboží uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.

 

4.13 V případě zasílání zboží do zahraničí (vyjma SK, D, A, PL) si provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady na dodání zboží do zahraničí.

 

 

5. Dostupnost zboží a expedování zboží

 

5.1 Objednané zboží bude dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu (do 2 pracovních dní). Objednané zboží, které je na webovém rozhraní obchodu viditelně označeno "na objednávku", bude expedováno do 10 pracovních dní. Objednané zboží, které je na webovém rozhraní obchodu viditelné označeno "na objednávku do 3 dnů", bude expedováno po tomto termínu.


5.2 Kupující je informován prodávajícím o změně stavu objednávky na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 

 

6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

 

6.1 Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

 

6.2 Kupující je povinen uvádět správné a pravdivé údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy. Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

 

6.3 V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s objednávkou, především náklady na doručení zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

 

6.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

6.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

6.6 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu.

 

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

 

7.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

 

7.1.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s §1829 a násl. občanského zákoníku bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

 

7.1.2 Pokud kupující prodávajícímu v zákonné 14 denní lhůtě oznámí, že od kupní smlouvy odstupuje, kupní smlouva se tím od počátku ruší.

 

7.1.3 Kupující informuje prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy písemně na elektronickou adresu prodávajícího: objednavky@ttman.cz.

 

7.1.4 Kupující zašle prodávajícímu na vlastní náklady bez zbytečného odkladu zboží zpět na adresu Erbenova 1856, 508 01 Hořice, spolu s kopií dokladu o koupi, a to nejpozději do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

7.1.5 Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží.

 

7.1.6 Kupní cena bude kupujícímu vrácena bezhotovostně na bankovní účet do 14 pracovních dní od obdržení zboží.

 

7.1.7 Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.

 

7.1.8 Zboží musí být:

 • v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií);

 • nepoužité;

 • kompletní (včetně příbalového letáku a podobně).

Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží za účelem zjištění, zda je vrácené zboží skutečně nepoškozené, nepoužité a kompletní, a to ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne přijetí vráceného zboží od kupujícího.

 

7.1.9 Odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím.

 

7.2 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

 

7.2.1 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy a zrušit objednávku či její část:

 • v případě, že kupující do objednávky uvedl nepravdivé údaje;

 • v případě, že si kupující v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil VOP;

 • v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

8. Práva z vadného plnění

 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

 

8.4 Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

8.5 Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese Erbenova 1856, 508 01 Hořice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik obdržení reklamovaného zboží prodávajícím od kupujícího.

 

8.6 Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Kupující má povinnost dodat prodávajícímu spolu s kupní smlouvou popis vady zboží, kvůli které uplatňuje reklamaci.

 

8.7 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

8.8 Reklamace ze strany kupujícího včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

8.9 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

 

9. Ochrana osobních údajů

 

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího podléhá zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů (jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa doručení, fakturační adresa, elektronická adresa, telefonní číslo) uvedených v objednávce a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

 

9.3 Pokud kupující nezvolí jinak, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení (informace související se zbožím, akcemi a slevami) na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může se z jejich přijímání kdykoli odhlásit zasláním zprávy na elektronickou adresu provozovatele. Žádosti bude vyhověno. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

9.4 Kupující potvrzuje, že své osobní údaje při objednávce uvedl správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

 

9.5 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že by poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9.6 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě přepravce nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

9.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9.10 Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1 Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.

 

10.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

 

10.5 Znění VOP může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění.

 

10.6 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je Martin Nigrín, Erbenova 1856, 508 01 Hořice; adresa elektronické pošty je objednavky@ttman.cz

 

 

V Hořicích, dne 12.3.2019