Akční nabídky
 DVD TT ROAD
490,- Kč 600,- Kč
 Tričko TT 2016 Jack
390,- Kč 650,- Kč
 DVD TT 2013
390,- Kč 650,- Kč
 Velká kniha TT in Camera
890,- Kč 990,- Kč
 DVD Classic TT 2013
390,- Kč 650,- Kč
 Kniha Shutter Speed 2
450,- Kč 590,- Kč
Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 

1. Obecná ustanovení a definice


1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a podnikající fyzickou osobou Martin Nigrín - TTman.cz, se sídlem Erbenova 1856, 50801 Hořice, IČO: 74170091 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") provozující internetový obchod na internetové adrese www.ttman.cz (dále jen "internetový obchod" nebo "elektronický obchod") pro prodej zboží.

 

1.2 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.


1.3 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.TTman.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

1.4 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí.

 

2.2 Objednávka musí obsahovat seznam zboží z nabídky elektronického obchodu, požadované množství, volbu dopravy a platby a informace o kupujícím potřebné pro vytvoření objednávky.


2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. E-mailem potrvzená objednávka ze strany provozovatele (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi kupujícím a provozovatelem.

 

2.4 Před závazným odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vepsal. Odesláním objednávky jsou údaje uvedené v objednávce považovány prodejcem za správné.

 

2.5 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

 

2.6 Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

2.7 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, internetové připojení) si hradí kupující sám.

 

 

3. Storno objednávky

 

3.1 Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího


4.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s §1829 a násl. občanského zákoníku bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Pokud kupující prodávajícímu v zákonné 14 denní lhůtě oznámi, že od kupní smlouvy odstupuje, kupní smlouva se tím od počátku ruší.

 

4.2 Kupující informuje prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy písemně na e-mail prodávajícího objednavky@ttman.cz.

 

4.3 Kupující zašle prodávajícímu na vlastní náklady bez zbytečného odkladu zboží zpět na adresu Erbenova 1856, 508 01 Hořice, spolu s kopií dokladu o koupi, a to nejpozději do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

4.4 Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží. Kupní cena bude kupujícímu vrácena bezhotovostně na bankovní účet do 14 pracovních dní od obdržení zboží.

 

4.5 Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.

 

4.6 Zboží musí být:

 • v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
 • nepoužité
 • kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)

4.7 Odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím.

 

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího


5.1 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy a zrušit objednávku či její část:

 • v případě, že kupující do objednávku uvedl nepravdivé údaje
 • v případě, že si kupující v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil VOP
 • v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.


6. Platební podmínky


6.1 Kupující hradí kupní cenu v Kč.

6.2 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

6.3 V případě platby v hotovosti při osobním převzetí - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

7. Způsob platby

 

7.1 Prodávající nabízí kupujícímu jednu z následujících možností platby:

 

 • na dobírku - uhrazení kupní ceny při převzetí zásilky od České pošty
 • v hotovosti - možnost osobního převzetí zboží v Hradci Králové a okolí
 • bankovním převodem - zboží je zasíláno po přijetí platby na bankovní účet prodávajícího

 

8. Poštovné

 

8.1 Cena poštovného činí 120,-Kč v rámci ČR a SR.

 

8.2 Cena poštovného za stojan na motocyklovou výstroj činí 350,-Kč v rámci ČR.

 

8.3 Pokud je objednávka v hodnotě 5.500,-Kč a více, poštovné se neúčtuje.


8.4 Při osobním odběru v Hradci Králové se poštovné neúčtuje.

 

8.5 Pokud nebude kupní cena za zboží uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.

 

 

9. Způsob dopravy


9.1 Způsob dodání zboží určuje prodávající.

 

9.2 Zboží je odesíláno na území ČR a SR prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 

9.3 Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené pozdním doručením.

 

9.4 V případě sjednání způsobu dopravy na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko spojené s takovým způsobem dopravy, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy či případného prodloužení termínu dodání zboží.

 

9.5 Objednané zboží bude dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu (do 2 pracovních dní). U každého zboží je uvedena dostupnost zboží.


9.6 Kupující je informován o změně stavu objednávky e-mailem.

9.7 Uhrazením kupní ceny a převzetím zásilky nabývá kupující vlastnického práva a přechází na něj od okamžiku převzetí zboží nebezpečí škody na zboží.

 

9.8 Zasílání zboží a výše poštovného na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (e-mailem) mezi kupujícím a prodávajícím.

 

 

10. Převzetí zboží

 

10.1 Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů. V případě poškození zásilky je povinnen tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci.

 

10.2 Na pozdější reklamace týkající se poškození zásilky při přepravě nebude brán ohled.

 

 

11. Práva z vadného plnění

 

11.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

11.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

11.3 Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

 

11.4 Reklamaci uplatňuje kupující zejména elektronicky na e-mail prodávajícího.

 

11.5 Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy.

 

11.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

11.7 Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

11.8 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

 

12. Ochrana osobních dat


12.1 Ochrana osobních údajů kupujícího podlého zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

12.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů (jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, elektronická adresa, telefonní číslo) a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

 

12.3 Pokud kupující nezvolí jinak, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodní sdělení prostřednictvím e-mailu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může se z jejich přijímání kdykoli odhlásit zasláním e-mailu na elektronickou adresu provozovatele. Žádosti bude vyhověno.

 

12.4 Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou v elektronické podobě.

 

12.5 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

12.6 Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

 

13. Informace uvedené na webu


13.1 Informace uvedené v internetovém obchodě jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel proto negarantuje věcnou správnost obsahu.

 

 

14. Závěrečná ustanovení

 

14.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

 

14.2 Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změna je účinná dnem jejich zveřejnění.

 

14.3 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je Martin Nigrín - TTman.cz, Erbenova 1856, 508 01 Hořice; adresa elektronické pošty je objednavky@ttman.cz

 

 

V Hořicích dne 7.8.2017